อธิบายคำเกี่ยวกับรายการ

ก. ที่พัก
    
๑) สำหรับคณะ นร.หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เป็นอาคารกองร้อย (๒ ชั้น) ห้องพักอยู่ชั้นบนกองร้อย เป็นห้องพักรวม ส่วนชั้นล่างเป็นสำนักงานกองร้อยของข้าราชการทหารที่ใช้ปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งชั้นบนอาคาร เป็นห้องขนาดใหญ่พื้นที่โล่งสำหรับปูที่นอน (เป็นที่นอนปิกนิกขนาด ๑ คน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูนอน)
         
๑.๑ อาคารพักแรม มี ๒ หลัง แยกอาคารพักสำหรับชาย – หญิง (ไม่สะดวกในการพักรวมกัน – ห้องน้ำรวม) สามารถเข้าพักได้อาคารละประมาณ ๓๐๐ กว่าคน (รวม ๖๐๐ กว่าคน)
          ๑.๒ อาคารพักแต่ละหลัง มี ๒ ห้อง (ปีกซ้ายและปีกขวา)
                 ๑.๒.๑ ห้องปีกซ้าย (พัดลม) ปูที่นอนเต็มได้ประมาณ ๒๓๐ ที่
                 ๑.๒.๒ ห้องปีกขวา (พัดลม/แอร์) ปูที่นอนเต็มได้ประมาณ ๙๐ ที่ (*เปิดแอร์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
                 ๑.๒.๓ ห้องน้ำรวม ภายในตัวอาคารแต่ละอาคาร
     ๒) สำหรับคณะครู หรือผู้ควบคุม เป็นห้องพักอยู่ในอาคารกองร้อย (อาคารเดียวกันกับห้องพักตามข้อ ๑) อยู่ชั้นล่างของอาคาร มีอาคารละ ๑ ห้อง (ห้องพักรวม – ติดแอร์) ใช้ห้องน้ำแยกต่างหาก จากคณะ นร. (ห้องน้ำสัญญาบัตร) ซึ่งห้องพักสำหรับคณะครูหรือผู้ควบคุมนี้ สามารถรองรับผู้เข้าพัก รวมแล้วได้เพียง ๓๐ คนเท่านั้น ดังนี้
          ๒.๑ ห้องพักครู/ผู้ควบคุม  อาคารพักชาย (สำหรับครูชาย พักได้ ๑๐ คน)
          ๒.๒ ห้องพักครู/ผู้ควบคุม  อาคารพักหญิง (สำหรับครูหญิง พักได้ ๑๐ คน)
          ๒.๓ ห้องพักรับรอง  อยู่ภายในอาคารฝั่งตรงข้ามอาคารพักหญิง (มีห้องพักภายใน ๒ ห้อง เข้าพักได้ห้องละ ๕ คน รวม ๑๐ คน)
** หากมีจำนวนมากกว่านี้ ส่วนที่เกินจะต้องขึ้นพักรวมกับ นร. หรือกางเต๊นท์นอนเอง (นำมาเอง)

ข. การจัดเลี้ยงอาหาร
    
– รายการอาหาร ปกติ มี ๒ อย่าง พร้อมน้ำดื่มและน้ำแข็งตลอดการฝึก (เพิ่มเติมรายการอาหารได้ เช่น เพิ่ม ๑ อย่าง จะเพิ่มค่าใช้จ่ายประมาณ +๑๐บาท และเพิ่มเติมรายการได้ ไม่เกิน ๔ อย่าง)
     – รายการอาหารที่ต้องการนอกเหนือจากทางค่ายพักแรมฯ จัดให้ กรุณาสอบถามโดยตรง
     – อาหารมื้อดึก (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากมื้อปกติ)  เช่น  ก๋วยเตี๋ยว (๓๐.-)   ข้าวต้มหมู ไก่ (๓๐.-) กุ้ง หมึก (๓๕.-)   กระเพาะปลา (๓๕.-)   ฯลฯ
     – ชุดอาหารว่าง (Brake) เครื่องดื่ม + ขนม (๒๕.- / ๓๐.-)

ค. ค่าตอบแทนครูฝึก วิทยากร และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ
    
– ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการฝึก (ซึ่งการจัดจำนวนของ จนท.นั้น จะเป็นไปตามที่หน่วยเหนือ (นย.) กำหนดไว้เป็นระเบียบ ให้ใช้ในการจัด)

ง. ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
    
– ค่าอุปกรณ์การฝึก เป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (รวมถึงค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ) ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการฝึก
     – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น ตามแต่จะตกลงกัน
     – ค่าชดใช้ความเสียหาย กรณีก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับแจ้ง และทำความตกลงกัน