ประมาณการค่าใช้จ่าย

การประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละคณะฯ จะมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน  จึงมิได้ลงค่าใช้จ่ายไว้แน่นอน คณะฯ จะต้องแจ้งข้อมูลตามข้อ ๒ เพื่อคำนวนค่าใช้จ่ายให้เฉพาะแต่ละหน่วย  ทั้งนี้เพราะค่าใช้จ่ายรวม จะขึ้นอยู่กับจำนวนคน  จำนวนมื้ออาหารที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงในการจัดกิจกรรม (กรุณาสอบถาม และแจ้งข้อมูลตามข้อ ๒ โดยตรงทางโทรศัพท์ หรือทาง Line)  *ทาง Line สะดวกที่สุด

๑. ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
    
๑.๑ ค่าเครื่องนอน ค่าที่พัก (เริ่มคำนวนจากห้องพัดลม)
     ๑.๒ ค่าอาหาร (มื้อปกติ  มื้อดึก  มื้อเบรกอาหารว่าง)
     ๑.๓ ค่าอุปกรณ์การฝึก และจัดกิจกรรม (กรณีมีการจัดกิจกรรม) โดยเฉลี่ยหารจากจำนวนผู้เข้าทำกิจกรรม
     ๑.๔ เบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนวิทยากร ครูฝึก และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง
     ๑.๕ ค่าบำรุงสถานที่

๒. สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่าย หรือประมาณการค่าใช้จ่าย  โดยจะต้องแจ้งรายละเอียดเพื่อการคำนวณค่าใช้จ่าย ดังนี้
(แจ้งโดยไม่ต้องทำเอกสารส่ง หรือให้พิมพ์ข้อความส่งทางไลน์)
     ๒.๑ แจ้งชื่อหน่วยงาน / ชื่อผู้ประสานงาน / เบอร์โทร (เพื่อบันทึกไว้ ว่าได้คำนวนค่าใช้จ่ายให้แล้ว)
     ๒.๒ แจ้งชื่อโครงการ หรือชื่อค่าย (เพื่อพิจารณากิจกรรมที่ต้องใช้ และค่าใช้จ่ายที่มี)
     ๒.๓ แจ้งจำนวนคน (ผู้รับการฝึก / ผู้ควบคุม) เช่น นร.๓๐๐ คน ครู ๑๕ คน (ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน)
     ๒.๔ แจ้งจำนวนวัน ที่จะเข้าค่ายพักแรมฯ (๒ วัน ๑ คืน / ๓ วัน ๒ คืน)
     ๒.๕ แจ้งจำนวนมื้ออาหาร ที่ต้องการจัดเลี้ยง (มื้อปกติ / มื้อดึก / มื้อเบรกอาหารว่าง)
     ๒.๖ กิจกรรมอื่นๆ ที่อาจมีค่าใช้จ่ายต่างหาก (ดำน้ำ / ปลูกป่าชายเลน / ปลูกปะการัง)

** กรณีหน่วยงานที่ขอใช้สถานที่พักแรมโดยไม่มีการฝึกอบรม หรือจัดฝึกอบรมเองโดยไม่ใช้ครูฝึกหรือวิทยากรของค่ายพักแรมฯ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เช่น จนท.ดูแลประจำอาคาร จนท.สนับสนุน และ จนท.จัดเลี้ยง (เมื่อมีการจัดเลี้ยงอาหาร)

๓. ค่าใช้จ่ายอื่น (**ถ้าไม่ใช้ – ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
    
๓.๑ ค่าบำรุงห้องพักครูหรือ จนท. (เป็นห้องแอร์ห้องรวม – อยู่ชั้นล่างอาคารพักของ นร. อาคารละ ๑ ห้อง)
            ห้องละ ๓๐๐.- บาท/คืน (ไม่รวมค่าที่นอน) พักได้ ๑๐ คน
     ๓.๒ ค่าบำรุงห้องพักรับรอง ห้องละ ๓๕๐.- บาท/คืน (แอร์ ทีวี ตู้เย็น)
            (มีเตียงเดี่ยวนอนได้ ๒ คน เสริมที่นอนได้อีก ๓ ที่) พักได้ ๕ คน
     ๓.๓ ค่าบำรุงห้องแอร์บนอาคารพัก นร.(ห้องรวม นอนพักได้ประมาณ ๘๐ – ๑๐๐ คน)
            อาคารละ ๑ ห้องๆ ละ ๑,๕๐๐.-บาท/คืน (ไม่รวมค่าที่นอน)