รายละเอียดทั่วไป

รายละเอียดทั่วไป ที่คณะฯ ควรรับทราบ

๑. อาคารพักแรม เป็นอาคารที่พักนอนรวมกัน อยู่ในหน่วยงานราชการ และเป็นเขตควบคุมการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีกฎระเบียบต้องปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักแรม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคณะฯ และเป็นการไม่รบกวนการเข้าพักของผู้ร่วมคณะฯ เอง
     – ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารขึ้นไปรับประทานบนบริเวณอาคารที่พัก
     – ห้ามนำอาวุธ  ของมีคม และสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณค่ายพักแรม
     – ห้ามดื่มสุราและของมึนเมาในบริเวณที่พักแรม (ระเบียบสถานที่ราชการ ดื่มได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตหรือที่จัดไว้ให้เท่านั้น เช่น บริเวณสโมสร และสถานที่จัดงานที่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว  เป็นต้น)
     – ห้ามเล่นการพนันในทุกสถานที่
     – ดูแลรักษาสิ่งของมีค่าที่นำมา ด้วยตนเอง
     – ปฏิบัติตามคำแนะนำอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่

๒. ค่ายพักแรมฯ มีห้องพักอื่น นอกเหนือจากอาคารพักแรม ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๓. การรับประทานอาหารของครูอาจารย์/ผู้ควบคุมคณะฯ จะเป็นช่วงเวลา สามารถยืดหยุ่นได้บ้างตามสมควร แต่จะไม่สามารถขยายเวลาให้ช้าเกินไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการจัดเก็บ และเพื่อจัดเตรียมสถานที่และภาชนะสำหรับผู้เข้าค่ายฯ เป็นจำนวนมากในมื้อถัดไป

๔. ในการจัดเตรียมอาหารแต่ละมื้อให้กับคณะฯ ที่มีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จะต้องใช้เวลา ภาชนะและจำนวนคนในการเตรียมการมาก ทำให้ไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการปรุงอาหารให้กับคณะฯ ที่หาวัตถุดิบมาเองได้ (อาหารที่เตรียมมาควรปรุงสำเร็จ หรือเตรียมเครื่องมือ ภาชนะมาดำเนินการเอง) ซึ่งเครื่องมือประกอบอาหารและภาชนะนั้น ทางค่ายฯ ได้จัดเตรียมและเบิกยืมจากหน่วยต่างๆ ไว้สำหรับใช้ตามจำนวนผู้เข้าค่ายในแต่ละครั้งเท่านั้น

๕. การลงเล่นน้ำทะเล และใช้พื้นที่ชายหาดบริเวณอ่าวเตยงาม มีกำหนดเวลาในช่วง ๐๖๐๐ – ๑๘๓๐

๖. กิจกรรมอื่นๆ นอกค่ายฯ หากมีค่าใช้จ่ายตามที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนด กรุณาประสานรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานนั้นโดยตรง ส่วนเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การเดินทางผ่านเข้า – ออก การเสนอขออนุญาต ฯลฯ ทางค่ายจะดำเนินการให้ (การเข้าเยี่ยมชมสถานที่บางหน่วยงานไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เป็นต้น)

*******************

หมายเหตุพิเศษ
    
หน่วยงานหรือสถาบันที่มีเจ้าหน้าที่เป็นชาวต่างชาติ หากมีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่นั้นทำกิจกรรมในพื้นที่ จะต้องยื่นหนังสือประจำตัวของชาวต่างชาติ เสนอขออนุญาตต่อกองทัพเรือ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน   แต่ไม่อนุญาตให้พักแรมในค่ายฯ