รายละเอียดเพิ่มเติม

(ผู้ประสานงานของคณะฯ – ควรชี้แจงให้ผู้เข้าค่ายรับทราบ)

     – ครูอาจารย์หรือผู้ควบคุม กรุณาตรวจสอบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว และอื่นๆ อันอาจเป็นอันตรายจากการฝึก หรือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคกลัวความสูง โรคความดัน ฯลฯ แล้วแจ้งรายชื่อให้ครูฝึกทราบก่อนเข้ารับการฝึก เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากการฝึก
     – หากนำของมีค่าติดตัวมา (เช่น โทรศัพท์  สร้อย  แหวน  นาฬิกา  เครื่องประดับ ฯลฯ) จะต้องนำฝากไว้ที่ครูอาจารย์/ผู้ควบคุม หรือพี่เลี้ยง ก่อนเข้ารับการฝึก  อนุญาตให้พกเงินติดตัวได้เล็กน้อย เพื่อซื้อเครื่องดื่มกรณีเดินทางไกล หรือซื้อของที่ระลึกเมื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่ แต่ไม่ควรพกพาจำนวนมากและควรเตรียมถุงพลาสติกและยางรัดให้เรียบร้อย
     – ห้ามผู้เข้าค่ายฯ นำอาวุธ สิ่งของมีคม และอุปกรณ์สำหรับเล่นการพนัน มาด้วยเด็ดขาด
    
– นักเรียนหรือเยาวชนที่มาเข้าค่ายฝึก ไม่ควรเตรียมขนมหรืออาหารติดตัวมาเข้าค่ายฯ หากนำมาควรรับประทานให้หมดก่อน เนื่องจากไม่อนุญาตให้นำอาหารขึ้นไปรับประทานบนอาคารพัก อันอาจจะเป็นเหตุให้มีแมลงหรือสัตว์มีพิษไปไต่ตอมเป็นอันตรายได้

เพิ่มเติม : กรณีมีการแสดง
    
– เตรียมการแสดงของกลุ่ม (ตามที่ทางโรงเรียนกำหนด) ในกิจกรรมรอบกองไฟ โดยเวลาที่ใช้ในการแสดงไม่ควรเกินกลุ่มละ ๑๐ นาที  หากมีหลายกลุ่มหรือหลายห้อง เวลาแสดงของทุกกลุ่มรวมกันแล้วไม่ควรเกิน ๒ ชั่วโมง เพราะหากใช้เวลานานกว่านี้ จะทำให้นักเรียนต้องนอนดึกมาก

หมายเหตุ  :
     – ทางโรงเรียนสามารถจัดสรรการแบ่งกลุ่มการแสดง ตามที่กำหนดเองได้ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการจัดแบ่งกองฝึกของทางค่ายพักแรมฯ แต่อย่างใด (ตามปกติ ทางค่ายพักแรมฯ แบ่งกองฝึกออกเป็น ๔ กอง แต่เป็นไปเพื่อการบังคับบัญชาการฝึกเท่านั้น)

********************

การจัดทำแผ่นป้ายไวนิลของโครงการ

ขนาดไม่เกิน    ความยาว ๓๙๐ ซม. x สูง ๑๒๐ ซม.