(ตัวอย่าง) ตารางการฝึก

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  (๓ วัน ๒ คืน)

วันที่ ๑
๑๐๐๐  พิธีถวายราชสดุดี ร.๖ / เปิดกอง / มอบการบังคับบัญชา / จัดระเบียบที่พัก / จัดกลุ่ม แบ่งกอง
๑๒๐๐  รับประทานอาหาร
๑๓๐๐  ฝึกระเบียบวินัย / บุคคลท่ามือเปล่า / ระเบียบแถว
๑๔๓๐  สนามทดสอบกำลังใจ (เวลากลางวัน) / ฐานผจญภัย ข้ามเครื่องกีดขวาง
๑๗๐๐  เวลาทำกิจส่วนตัว
๑๘๐๐  รับประทานอาหาร
๑๙๓๐  สนามทดสอบกำลังใจ (เวลากลางคืน) / ฐานฝึกโสตสัมผัส แสง สี เสียง ล้วง ชิม ดม ฐานวัดใจ
๒๑๓๐  ครูฝึกชี้แจงการปฏิบัติในวันต่อไป / พักผ่อน / นอน

วันที่ ๒
๐๖๐๐  ตื่นนอน / ทำกิจส่วนตัว / ออกกำลังกาย
๐๗๓๐  รับประทานอาหาร
๐๘๓๐  เดินทางไกล (ฝึกความอดทน) ขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า สักการะกรมหลวงชุมพร
๑๑๐๐  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน
๑๒๐๐  รับประทานอาหาร
๑๓๐๐  ฐานเรียนรู้เงื่อนเชือก / งานจราจร / การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
            (อาจพิจารณาเลือกเป็นบางอย่าง ขึ้นอยู่กับเวลา ระดับการเรียนรู้)
๑๕๐๐  กีฬาทหารเรือ / เที่ยวหาดเตยงาม เล่นน้ำทะเล
๑๗๐๐  เวลาทำกิจส่วนตัว / ซักซ้อมการแสดง
๑๘๓๐  รับประทานอาหาร
๑๙๓๐  กิจกรรมรอบกองไฟ และนันทนาการ
๒๒๓๐  ครูฝึกชี้แจงการปฏิบัติในวันต่อไป / พักผ่อน / นอน

วันที่ ๓
๐๖๐๐  ตื่นนอน / ทำกิจส่วนตัว / ออกกำลังกาย / เก็บสัมภาระ
๐๗๓๐  รับประทานอาหาร
๐๘๓๐  สรุป / ประเมินกิจกรรมและการฝึก / ส่งคืนการบังคับบัญชา / ปิดกอง
๐๙๓๐  เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
๑๑๐๐  เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร
๑๒๐๐  เดินทางกลับ / รับประทานอาหาร (กล่อง)

หมายเหตุ  :  ตารางข้างบนเป็นเพียงตัวอย่างการจัด  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์หรือตามรูปแบบความต้องการของคณะได้โดยประสานกับทางค่ายโดยตรง

*************

**ตารางกิจกรรมอื่น สามารถตกลงจัดตารางร่วมกับทางค่ายฯ ได้ทุกกิจกรรม