วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โครงการปรับสมรรถนะ นักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต